نظریه های متفاوتی در رابطه با اعتیاد غذایی مطرح است که نظریه های موافق و مخالفی را مطرح میکنند.

در ادامه به توصیف برخی از آن ها میپردازیم.

1-مقایسه غذا با مواد مخدر:

بسیاری از پژوهشگران که باور دارند اعتیاد به غذا یک پدیده حقیقی است، بر شباهت‌های میان ولع غذا و ولع برای مصرف مواد مخدر متمرکز هستند.

اما مهم ترین سوال این است که اگر غذا ها برای ما اعتیاد آور باشند، آیا برای بدنمان مضر هم هستند؟

اگرچه غذا و دارو، به تحریک سامانه پاداش و مرکز لذت در مغز می‌پردازند اما اثر غذاها با داروها در مغز متفاوت است.

2-رژیم های غذایی نامناسب:

بسیاری از روش های کاهش وزن با موفقیت کمی همراهند و رژیم‌های متداول کاهش وزن نیز میتواند برای بدن مخرب باشند.

تغییر دادن رژیم های غذایی و محدود کردن غذا نیز میتواند منجر به اعتیاد غذایی شود.

3-کدام یک از مواد خوراکی اعتیاد آورند؟

طبقه بندی سواستفاده از مواد غذایی امریست بسیار دشوار؛ پژوهشگران هنوز مشخص نکرده‌اند که کدام ماده مغذی یا کدام ترکیب از مواد مغذی، منجر به اعتیاد غذایی میشود!