حوزه فناوری های اینترنت اشیا یکی از حوزه های جذاب و رو به رشد فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی است که ما در چند سال اخیر و در سالهای آتی شاهد رشد چشمگیری سرمایه گذاری ها در فناوری ها، محصولات و خدمات این حوزه خواهیم بود. در زیر برخی از آمار مربوط به میزان این سرمایه گذاری ها آورده می شوند.

طبق گزارش موسسه IDC پیش بینی می شود که تا سال 2021 میزان رشد سرمایه گذاری و هزینه روی اینترنت اشیا در سطح جهانی رقمی معادل 1.4 تریلیون دلار خواهد بود که در مقایسه با رقم 800 میلیارد دلار در سال 2017 رشد چشمگیری خواهد داشت.

طبق بررسی های این موسسه تحقیقاتی بیشتری هزینه های سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا در حوزه شرکت های تولیدی با رقمی معادل 183 میلیارد دلار خواهد بود، بعد از آن حمل و نقل و خدمات عمومی به ترتیب رقم های 85 میلیارد و 66 میلیارد دلار سرمایه گذاری را شاهد خواهند بود.

هزینه های سرمایه گذاری میان بخشی در اینترنت اشیا و در حوزه هایی مانند خودروهای متصل و ساختمان های هوشمند که مختص یک بازار یا صنعت خاص نیست رقم 86 میلیارد دلار را شاهد خواهند بود. در حوزه مصرف کنندگان نیز هزینه سرمایه گذاری روی اینترنت اشیا نیز پیش بینی می شود که به 62 میلیارد دلار برسد.

نکته قابل توجه این است که طبق گزارش این موسسه تحقیقاتی دیگر اهمیت و حوزه تمرکز اینترنت اشیا از متصل کردن دستگاه ها و تعداد دستگاه های متصل به شبکه فراتر رفته و در سالهای آتی مسئله نرم افزار و خدماتی که در ترکیب با یکدیگر امکان کسب، پردازش و اقدام روی داده ها را میسر می سازند، اهمیت می یابد.

از حیث نرخ رشد ترکیبی سالانه(CAGR)، بیشترین افزایش تا پنج سال آتی متعلق به بخش بیمه خواهد بود که رشد 20.2 درصدی را شاهد خواهد بود و بعد از آن بخش خدمات مصرف کنندگان با 19.4 درصد و حوزه بین بخشی/صنایع نیز رقم 17.6 درصدی رشد خواهد داشت.

از حیث کاربردی بودن و موارد استفاده، تحقیقات این موسسه نشان می دهد که بخش تولید بزرگترین خواهد بود و سرمایه گذاری 105 میلیارد دلاری را جذب خواهد کرد. فناوری شبکه های انرژی هوشمند مانند دستگاه های سنجش خدمات عمومی مانند آب و برق حدود 56 میلیارد دلار سرمایه گذاری را شاهد خواهند بود و بخش ساختمان های هوشمند رقم 40 میلیارد دلاری جذب سرمایه خواهد داشت.

طبق پیش بینی این موسسه تا سال 2021 بخش تاسیسات و تجهیزات فرودگاه ها نیز بخشی کاربردی است که بیشترین نرخ رشد ترکیبی سالانه یعنی رقم 33.4 درصد را شاهد خواهد بود. بخش خودروهای الکتریکی و شارژ آنها نیز 21.1 درصد و حوزه بازاریابی اختصاصی(Contextual marketing) که با استفاده از فناوری های پیشرفته و اینترنت اشیا صورت می گیرد نیز نرخ رشد ترکیبی سالانه 20.2 درصدی را خواهد داشت.