این فیلتر که به شما این امکان را میداد تا با ظاهر ملیت های مختلف و رنگ پوست تیره فیلم و عکس بگیرید، از مسیر خارج شد و جنبه نژاد پرستی به خود گرفت!

این فیلتر بیشتر از همه مورد پسند کاربران هندی قرار گرفت و این کاربران برای نشان دادن اینکه پوستشان کاملا سیاه نیست از این فیلتر استفاده میکردند!

همچنین از مواردی که بسیار مورد انتقاد کاربران قرار گرفت، تبلیغ و پیش نمایش این فیلتر بود که در آن کارکنان اینستاگرام بعد از اعمال این فیلتر قیافه ای ناراحت داشتند و با نگرانی به صورت خود دست میکشیدنتد.
حتی برخی سعی داشتند این تیرگی را مانند یک کثیفی از صورت خود پاک کنند.
اما به محض حذف فیلتر از صورتشان، خوشحال میشدند و لبخند بر لب داشتند و از ناراحتی چند لحظه پیش خبری نبود.

مشابه این فیلتر را در سال 2017 در برنامه face app مشاهده کردیم که با آن افراد میتوانستند عکس هایشان را با چهره ملیت های مختلف اعم از سیاه پوستان، آسیایی ها، قفقازی و هندی در بیایند.
اما این برنامه بلافاصله پس از انتشار این یلتر مجبور به حذف آن شد.

اینستاگرام نیز پس از گزارش های متعدد کاربران و موج تنفر از نژاد پرستی وادار به اقدامی مشابه شد و این فیلتر را از پلتفرم خود حذف کرد.