شاید شما هم با شنیدن نام گربه های زنجبیلی یا نارنجی، فورا به یاد شخصیت های محبوب گارفیلد یا گربه ی چکمه پوش بیوفتید!

بسیاری از مردم فکر میکنند تمام گربه های نارنجی رنگی که در خیابان میبینید، گربه های نر هستنئد.

اما این باور کاملا شتباه است!

تعداد گربه های نر نارنجی تقریبا 3برابر گربه های ماده نارنجی رنگ است، پس شاید بتوان دلیل این باور را نسبت 3 به 1 این حیوانات درنظر گرفت.

ژن موهای نارنجی یا زنجبیلی در گربه ها، روی کروموزوم X آن ها قرار دارد.

جنسیت ماده دارای 2 کروموزوم X و جنسیت نر تنها 1 کروموزوم X است.

این بدین معنیست که گربه های نر فقط به یک ژن موی نارنجی و گربه های ماده به دو ژن نیاز دارند تا به رنگ نارنجی درآیند.

علاوه بر آن، اگر تنها والد نر به رنگ نارنجی باشد، زاده ها میتوانند به رنگ لاک پشتی (سه رنگ) درآیند.

اگر هر دو والد نارنجی رنگ باشند، تمام زاده ها به طور قطعی نارنجی خواهند بود.