اخیرا با شیوع ویروس کرونا، شبکه های مجازی شدیدا به دفاع از واکسن های کرونا پرداختند.
به طوری که هر مطلبی بر ضد واکسن های کرونا تشخیص داده شود را جزو تخلف از قوانین خود شمرده و آن را حذف یا به حاشیه میکشانند.

به گفته برخی کارمندان فیسبوک، این شرکت در حال تبانی با شرکت های داروییست که قصد دارند با همکاری این شرکت ها، برخی واکسن های ژنتیکی که هنوز به طور کامل آزمایش و تایید نشده اند را تبلیغ کنند.
همچنین گفته میشود این شرکت ها، قصد دارند تجارتی بزرگ بر پایه ی از بین بردن تردید های اجتماعی نسبت به واکسن ها ایجاد کنند و به نفع بنگاه های عظیم تکنولوژی عمل کنند.

به همین دلیل است که اگر شما پستی با محتوایی بر ضد واکسن های کرونا به اشتراک بگذارید، فورا حذف شده یا به حاشیه رانده میشود!