شاخص کل بورس اوراق بهادار نشان دهنده سطح کلی قیمت سهام و سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. در واقع تغییرات این شاخص به جهت مثبت یا منفی نشان دهنده بازدهی کل سرمایه گذاران به جهت مثبت یا منفی است.

البته یک نکته در این خصوص قابل توجه است که بازدهی مثبت شاخص به معنای سودآوری همه شرکت های پذیرفته شده در بورس نیست.
همینطور کاهش در شاخص کل نشان دهنده زیان ده بودن یا ضرر کردن سهام کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس نیست. بلکه این شاخص میانگینی از بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. یعنی ممکن است برخی از شرکت ها با افزایش سود و ارزش سهام مواجه بودند و برخی دیگر با کاهش ارزش و سود سهام.

فرمول و نحوه محاسبه شاخص کل بورس
ابتدا لازم به توضحی است که بازدهی سرمایه گذاران(که روی سهام بورس) سرمایه گذاری کرده اند در بورس اوراق بهادار به دو روش محاسبه می شود. ابتدا بازدهی حاصل از دریافت سود نقدی در پایان هر سال است و دوم تغییر قیمت سهم در طول دوره سرمایه گذاری سهامدار.
یعنی فرض کنید که شخصی سهامی را به ارزش هر سهم 100 تومان در ابتدای یک سال خریداری کرده است، قیمت هر سهم این شرکت در پایان سال 120 تومان شده و شرکتی که سهام آن خریداری شده است نیز در پایان سال 10 تومان به ازای هر سهم سود تقسیم کرده است.
بنابراین این سرمایه گذار روی سهام توانسته تا پایان این سال در مجموع 30 تومان به ازای هر سهم سود کند و در واقع بازدهی این سرمایه گذار در پایان سال 30 درصد بوده است، زیرا سرمایه وی از 100 تومان به 130 تومان افزایش یافته است.

حال روش و فرمول محاسبه شاخص کل بورس نیز بر همین اساس می باشد. بدین معنی که شاخص کل افزایش قیمت کلیه سهام های منتشر شده در بورس و همچنین تقسیم سود نقدی این شرکت های سهامی را در نظر گرفته و بر این اساس بازدهی کلیه سهام ها و در واقع بازدهی کل بورس را محاسبه می کند که به آن شاخص کل بورس یا بازدهی نقدی بورس می گویند.

این شاخص براساس یک واحد تعریف می شود بدین صورت اگر شاخص کل بورس در ابتدای سال برای مثال 10 هزار واحد باشد و در پایان سال به 15 هزار واحد افزایش یابد یعنی 5 هزار واحد افزایش داشته که این به معنای بازده 50% درصدی در شاخص کل بورس است.

نکته قابل توجه این است که این شاخص با توجه به اینکه یک میانگین محسوب می شود، نباید معیار مناسبی برای اقدامات سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران باشد، بلکه به عنوان یک شاخص کلی و شمایی از وضعیت بورس باید در نظر گرفته شود.